Pracovná zdravotná služba pozostáva z nasledovných činností:

 • Dohľad nad faktormi pracovného prostredia a pracovných podmienok so zameraním na
  • identifikáciu nebezpečenstiev pracovného prostredia
  • kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci
 • Dohľad nad zdravím zamestnancov
  • sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a zdravotnej spôsobilosti na prácu u zamestnancov
  • zabezpečenie následnej zdravotnej starostlivosti (v prípade záujmu)
  • očkovanie (v prípade záujmu)
 • Poradenstvo zamestnávateľovi
  • dispozičné a ergonomické riešenie pracoviska
  • odporučenie stravovacieho a pitného režimu
  • vypracovanie programov ochrany na podporu zdravia zamestnancov
  • v spolupráci so zamestnávateľom edukácia zamestnancov o problematike pracovných podmienok a ich vplyve na zdravie zamestnancov
 • Organizovanie systému prvej pomoci
  • uskutočňovanie školení a výcvikov z prvej pomoci
 • Poskytovanie informácii zamestnávateľovi
  • o závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu
  • o opodstatnenosti prípadného doporučenia na preradenie zamestnanca na inú prácu
  • o výsledkoch dohľadu nad pracovnými podmienkami
 • Poskytovanie informácii zamestnancovi
  • o zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi
  • o výsledkoch jednotlivých vyšetrení v rámci prehliadok

V rámci zabezpečenia dohľadu nad faktormi pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnancov sú:

 • vyhodnocované jednotlivé pracovné riziká, ktoré sú uvedené do posudkov.
 • Na základe posudkov oznámime zamestnávateľovi prípadné rizikové faktory a navrhnuté opatrenia.

V súvislosti s identifikovanými faktormi pracovného prostredia odporučíme zamestnávateľovi:

 • opatrenia vedúce k odstráneniu rizikových faktorov, resp. minimalizácii až eliminácii možných následkov na zdravotnom stave zamestnancov.

Zamestnávateľovi navrhneme:

 • preventívne opatrenia za účelom predchádzania prípadných zdravotných problémov, resp. chorôb súvisiacich s povolaním, a tým prispejeme k zníženiu práceneschopnosti zamestnancov

V nadväznosti na identifikáciu faktorov pracovného prostredia a stanovenie rizikových prác bude vypracovaný:

 • rozsah preventívnych prehliadok u jednotlivých skupín zamestnancov a zamestnávateľovi predložená
 • konkrétna ponuka – rozsah preventívnych prehliadok v zmysle platnej legislatívy a s tým súvisiaca cenová ponuka

Výkony PZS sa delia na dve časti:

 1. medicínska časť:
  1. výkony súvisiace s dohľadom nad zdravím zamestnancov – lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
  2. imunizácia (očkovanie)
  3. prípadne ďalšie dohodnuté rozšírené preventívne prehliadky

Výkony medicínska časti sú v zmysle platnej legislatívy oslobodené od DPH.

 1. nemedicínska časť:
  1. identifikácia rizík
  2. objektivizácia rizík
  3. kategorizácia rizík
  4. metodika
  5. poradenstvo
  6. edukačná – školiaca činnosť

Na výkony nemedicínskej časti sa v zmysle platnej legislatívy DPH vzťahuje.