INFORMÁCIA PRE PACIENTOV

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Časť I. Informácie o spracovateľských činnostiach

1.Prevádzkovateľ:

ZDRAVÝ ŽIVOT s.r.o.

Nábrežná 5, 971 01 Prievidza

IČO: 36 780 103

tel. kontakt: +421 46 51 13 100

e-mail:uniklinika@uniklinika.sk

(ďalej len „Spoločnosť“)

2.Zodpovedná osoba:

tel. kontakt: +421 905 459 382

e-mail: zodpovednaosoba@uniklinika.sk

Spoločnosť ZDRAVÝ ŽIVOT s.r.o. ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vo svojej prevádzke uniKLINIKA kardinála Korca Prievidza a uniCENTRUM Bojnice spracúva citlivé osobné údaje pacientov, a z toho dôvodu zaviedla opatrenia na zaistenie zákonnosti, dôvernosti, spravodlivosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov tak, aby dosiahla súlad s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonné spracúvanie osobných údajov je podmienené informovanosťou dotknutých osôb – pacientov o existencii každej spracovateľskej činnosti, ktoré prevádzkovateľ vykonáva, ako aj o účeloch tejto činnosti. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby poskytuje Spoločnosť dotknutej osoby v čase získavania osobných údajov, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s GDPR. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledovných oblastiach:

1. Spracovateľská činnosť: Pacienti

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:

zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti

zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach

zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme

zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch

c. Doba uchovávania osobných údajov:

Naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje z dôvodu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Osobné údaje pacienta nachádzajúce sa v zdravotnej dokumentácii alebo v záznamoch Röntgenologického pracoviska budú vymazané 20 rokov po smrti pacienta (všeobecný lekár) alebo po uplynutí 20 rokov od dátumu posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti (špecialista).

d. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Iný prevádzkovateľ:

zdravotná poisťovňa pacienta

NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií

Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Osoby uvedené v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.

e. Kategórie osobných údajov:

diagnózy pacientov, titul, meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, dátum a miesto narodenia pacienta, osobné údaje zákonného zástupcu maloletého pacienta za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientovi, zdravotná poisťovňa, výkon a jeho typ, nález a odporúčanie podľa diagnózy v zdravotnej dokumentácii v prevádzke uniKLINIKA Prievidza a uniCENTRUM Bojnice, údaje o zamestnaní, rodinná a osobná anamnéza, iné osobné údaje uvedené v zdravotnej dokumentácii.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S Vašimi osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

2. Spracovateľská činnosť: Objednávací systém

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Identifikácia pacienta v rámci vyvolávacieho a objednávacieho systému u lekára, objednávanie pacienta na termín, zaradenia pacienta do poradia.

b.Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:
zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
čl. 6 ods. 1 písm. g) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa

c.Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje pacientov v rámci vyvolávacieho a objednávacieho systému u lekára budú vymazané v lehote 1 roka odo dňa vyhotovenia záznamu.

d.Kategórie príjemcov osobných údajov:

Žiadny.

e.Kategórie osobných údajov:

Bežné osobné údaje pacientov – meno, priezvisko, zdravotná poisťovňa, telefónne číslo, prípadne e-mailový kontakt.

f.Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g.Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S Vašimi osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

3. Spracovateľská činnosť: Monitorovanie priestorov zdravotníckeho zariadenia

a. Účel spracúvania osobných údajov:

Ochrana majetku spoločnosti a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch zdravotníckych zariadení uniKLINIKA a uniCENTRUM.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Oprávnený záujem – zabezpečenie dokumentovania situácie v monitorovaných priestoroch pre prípad potreby preukazovania mechanizmu vzniku nehody alebo škodovej udalosti na majetku alebo zdraví osôb, preukazovania úmyselného alebo neúmyselného poškodzovania majetku alebo zdravia osôb, prípadne iného incidentu v oblasti ochrany majetku a zdravia osôb a preukazovania zodpovednosti za škodu alebo ujmu spôsobenú týmito udalosťami.

c. Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch spoločnosti budú vymazané v lehote 1 roka odo dňa vyhotovenia záznamu.

d. Kategórie príjemcov osobných údajov:

žiadny

e. Kategórie osobných údajov:

Obrazové podobizne a prejavy osobnej povahy

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S Vašimi osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

4. Spracovateľská činnosť: Kontaktný formulár

a. Účel spracúvania osobných údajov:
Vybavenie požiadavky pacienta alebo spracovanie informácie, ktorá je touto formou podávaná.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Oprávnený záujem – osobné údaje pacienta sú nevyhnutné na vybavenie požiadavky pacienta, administrácia informácií súvisiacich s prijatými požiadavkami a spracovanie informácie, ktorá je touto formou podávaná.

c. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje osôb uvedené v kontaktných formulároch budú vymazané v lehote 1 roka odo dňa prijatia požiadavky.

d. Kategórie príjemcov osobných údajov:
žiadny

e. Kategórie osobných údajov:
Meno, priezvisko, kontaktné údaje a iné údaje uvedené v správe klienta, žiadosti alebo ich prílohách

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S Vašimi osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Časť II. Poučenie o právach dotknutej osoby

1. Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte nasledovné práva:

a. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b. Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

c. Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša Spoločnosť už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f. Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej Spoločnosti poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava

IČO: 36 064 220

tel. č.: +421 2 3231 3220

web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

2. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

Jednotlivé práva uvedené v bode 3. si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 46 5113 100, poslaním e-mail žiadosti na adresu zodpovednaosoba@uniklinika.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.