Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Riadiaci orgán pre OPZ

  • Názov projektu: Modernizácia centra zobrazovacích metód Unikliniky Kardinála Korca Prievidza
  • Kód ITMS: 28120120057
  • Poskytovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Prijímateľ: UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
  • Začiatok projektu: 10/2015
  • Ukončenie projektu: 12/2015
  • Výška NFP: 999 248,00 EUR

Cieľ projektu: Zvýšenie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne hornej Nitry modernizáciou prístrojového vybavenia.

Špecifický cieľ projektu: Vybavenie centra zobrazovacích metód najmodernejším prístrojom magnetickej rezonancie a digitálnym RTG prístrojom.

Stručný popis: Výsledkom projektu je modernizácia centra zobrazovacích metód najmodernejším prístrojom magnetickej rezonancie, digitálny RTG prístrojom a špecializovaný softvér na ďalšie spracovanie obrazových dát.

„Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR”

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF

Zmluva o poskytnutí NFP – 1. časť
Zmluva o poskytnutí NFP – 2. časť
Zmluva o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

MRI

MRI

MRI